Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ                      

Επιμέλεια :

Θάλεια Παπουτσή

Φιλόλογος 1. Αισχύνης κατά Τιμάρχου 4-5


μολογονται γρ τρες εναι πολιτεαι παρ πσιν νθρώποις, τυραννς κα λιγαρχία κα δημοκρατία· διοικονται δα μν τυραννίδες κα λιγαρχίαι τος τρόποις τν φεστηκότων, α δ πόλεις α δημοκρατούμεναι τος νόμοις τος κειμένοις.  ε δστε, νδρες θηναοι, τι τ μν τν δημοκρατουμένων σώματα κα τν πολιτείαν ο νόμοι σζουσι, τ δ τν τυράννων κα λιγαρχικν πιστία κα μετ τν πλων φρουρά. φυλακτέον δ τος μν λιγαρχικος κα τος τν νισον πολιτείαν πολιτευομένοις τος ν χειρν νόμ τς πολιτείας καταλύοντας, μν δ τος τν σην κα ννομον πολιτείαν
χουσι τος παρ τος νόμους λέγοντας βεβιωκότας· ντεθεν γρ σχύσετε, ταν ενομσθε κα μ καταλύησθε π τν παρανομούντων.

Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ασκήσεις
 • Να κάνετε χρονική αντικατάσταση των μετοχών του κειμένου.

 • Ίστε, σώζουσι να αναγνωρίσετε γραμματικά τους ρηματικούς τύπους και να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση2. Θουκυδίδης Ιστορία  2, 11


«νδρες Πελοποννήσιοι κα ξύμμαχοι, κα ο πατέρες  μν πολλς στρατείας κα ν ατ Πελοποννήσ κα ξω ποιήσαντο, κα μν ατν ο πρεσβύτεροι οκ πειροι  πολέμων εσίν· μως δ τσδε οπω μείζονα παρασκευν χοντες ξήλθομεν, λλ κα π πόλιν δυνατωτάτην νν ρχόμεθα κα ατο πλεστοι κα ριστοι στρατεύοντες.  δίκαιον ον μς μήτε τν πατέρων χείρους φαίνεσθαι μήτε μν ατν τς δόξης νδεεστέρους. γρ λλς πσα τδε τ ρμ πρται κα προσέχει τν γνώμην, ενοιαν χουσα δι τ θηναίων χθος πρξαι μς πινοομεν. οκουν χρή, ε τ κα δοκομεν πλήθει πιέναι κα σφάλεια πολλ εναι μ ν λθεν τος ναντίους μν δι μάχης, τούτων νεκα μελέστερόν τι παρεσκευασμένους χωρεν, λλ κα πόλεως κάστης γεμόνα κα στρατιώτην τ καθ’ ατν αε προσδέχεσθαι ς κίνδυνόν τινα ξειν. δηλα γρ τ τν πολέμων, κα ξ λίγου τ πολλ κα δι’ ργς α πιχειρήσεις γίγνονται·
Μετάφραση
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ασκήσεις
 • Γίγνονται : εγκλιτική αντικατάσταση στο β πληθυντικό αορίστου β
 • Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου και να γράψετε και τους άλλους βαθμούς, εκεί που βρίσκονται.3. Θουκυδίδης Ιστορία  6, 24


  μν Νικίας τοσατα επε νομίζων τος θηναίους τ πλήθει τν πραγμάτων ποτρέψειν , ε ναγκάζοιτο στρατεύεσθαι, μάλιστ’ <ν> οτως σφαλς κπλεσαι·  ο δ τ μν πιθυμον το πλο οκ ξρέθησαν π το χλώδους τς παρασκευς, πολ δ μλλον ρμηντο, κα τοναντίον περιέστη ατ· ε τε γρ παραινέσαι δοξε κα σφάλεια νν δ κα πολλ σεσθαι. κα ρως νέπεσε τος πσιν μοίως κπλεσαι· τος μν γρ πρεσβυτέροις ς καταστρεψομένοις φ’ πλεον οδν ν σφαλεσαν
μεγ
άλην δύναμιν, τος δ’ ν τ λικίᾳ τς τε πούσης πόθ ψεως κα θεωρίας, κα εὐέλπιδες ντες σωθήσεσθαι· δ πολς μιλος κα στρατιώτης ν τε τ παρόντι ργύριον οσειν κα προσκτήσεσθαι δύναμιν θεν ἀίδιον μισθοφορν πάρξειν. στε δι τν γαν τν πλεόνων πιθυμίαν, εἴ τ ρα κα μ ρεσκε, δεδις μ ντιχειροτονν κακόνους δόξειεν εναι τ πόλει συχίαν γεν.

Μετάφραση
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ασκήσεις
 • Είπε, εξηρέθησαν: χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση.
 • Στρατεύεσθαι, εκπλευσαι : χρονική αντικατάσταση
 • Του πλου : να κλίνετε το ουσιαστικό και στους δύο αριθμούς. 

4. Θουκυδίδη Ιστορία    2, 24


ναχωρησάντων δ ατν ο θηναοι φυλακς κατεστήσαντο κατ γν κα κατ θάλασσαν, σπερ δ μελλον δι παντς το πολέμου φυλάξειν· κα χίλια τάλαντα π τν ν τ κροπόλει χρημάτων δοξεν ατος ξαίρετα ποιησαμένοις χωρς θέσθαι κα μ ναλον, λλ’ π τν λλων πολεμεν· ν δέ τις επ πιψηφίσ κινεν τ χρήματα τατα ς λλο τι, ν μ ο πολέμιοι νηίτ στρατ πιπλέωσι τ πόλει κα δέῃ μύνασθαι, θάνατον ζημίαν πέθεντο.  τριήρεις τε μετ’ ατν ξαιρέτους κατν ποιήσαντο κατ τν νιαυτν καστον τς βελτίστας, κα τριηράρχους ατας, ν μ χρσθαι μηδεμι ς λλο τι μετ τν χρημάτων περ το ατο κινδύνου, ν δέῃ.

Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ασκήσεις

 • Κατεστήσαντο , φυλάξειν , χρησθαι αναλουν : χρονική αντικατάσταση
 • Ακροπόλει, χρημάτων, τριήρεις, πόλει, νηι : να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
 • Να κάνετε χρονική αντικατάσταση σε όλες τις μετοχές του κειμένου.
5. Ισοκράτης: περί αντιδόσεως 18-19


 Ο θαυμάζω δ τν πλείω χρόνον διατριβόντων π τας τν ξαπατώντων κατηγορίαις τας πρ ατν πολογίαις, οδ τν λεγόντων ς στι μέγιστον κακν διαβολή· τί γρ ν γένοιτο ταύτης κακουργότερον,  ποιε τος μν ψευδομένους εδοκιμεν, τος δ μηδν μαρτηκότας δοκεν δικεν, τος δ δικάζοντας πιορκεν, λως δ τν μν λήθειαν φανίζει, ψευδ δ δόξαν παραστήσασα τος κούουσιν ν ν τύχ τν πολιτν
δίκως πόλλυσιν;  φυλακτέον στίν, πως μηδν μν συμβήσεται τοιοτον, μηδ’ τος λλοις ν πιτιμήσαιτε τούτοις ατο φανήσεσθε περιπίπτοντες.


Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ασκήσεις
·         Γένοιτο, φανήσεσθε ημαρτηκότας : χρονική αντικατάσταση
·         Ποιεί, φανήσεσθε : εγκλιτική αντικατάσταση.
·         Πλείω : να κλιθεί σε ενικό και πληθυντικό
·         Μέγιστον : να γράψετε και τους άλλους βαθμούς
·         Να αναγνωρίσετε και να κλίνετε όλες τις αντωνυμίες του κειμένου

6. Δημοσθένης:  κατά Τιμοκράτους

 Βούλομαι τοίνυν μν κκενο διηγήσασθαι, φασί ποτ’επεν Σόλωνα κατηγοροντα νόμον τινς οκ πιτήδειον θέντος. λέγεται γρ τος δικαστας ατν επεν, πειδ τλλα κατηγόρησεν, τι νόμος στν πάσαις, ς πος επεν, τας πόλεσιν, ἐάν τις τ νόμισμα διαφθείρ, θάνατον τν ζημίαν εναι. περωτήσας δ’ ε δίκαιος ατος κα καλς
χων νόμος φαίνεται,  πειδ φσαι τος δικαστάς, επεν τι ατς γεται ργύριον μν νόμισμ’ εναι τν δίων συναλλαγμάτων ενεκα τος διώταις ερημένον, τος δ νόμους [γοτο] νόμισμα τς πόλεως εναι. δεν δ τος δικαστς πολλ μλλον, ε τις τς πόλεώς στι νόμισμα, τοτο διαφθείρει κα παράσημον εσφέρει, μισεν κα κολάζειν, ε τις κεν’ τν διωτν στιν. προσθεναι δ τεκμήριον το κα μεζον εναι τδίκημα, τ τος νόμους διαφθείρειν τ ργύριον, τι ργυρίῳ μν πολλα τν πόλεων κα φανερς πρς χαλκν κα μόλυβδον κεκραμένῳ χρώμεναι σζονται κα οδ’ τιον παρ τοτο πάσχουσιν, νόμοις δ πονηρος χρώμενοι κα διαφθείρεσθαι τος ντας ἐῶντες οδένες πώποτ’ σώθησαν        
Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ασκήσεις
·         Εσώθησαν : να κλιθεί στο χρόνο που βρίσκεται σε όλες τις εγκλίσεις
·         Να γίνει χρονική αντικατάσταση σε όλα τα απαρέμφατα του κειμένου.

7. Δημοσθένης: Περί των εν τη Χερρονήσω   

Μ τοίνυν γνοετ’, νδρες θηναοι, τι κα τ νν τλλα μέν στι λόγοι τατα κα προφάσεις, πράττεται δ κα κατασκευάζεται τοτο, πως μν μν οκοι μενόντων, ξω δ μηδεμις οσης τ πόλει δυνάμεως, μετ πλείστης συχίας πανθ’ σα βούλεται Φίλιππος διοικήσεται. θεωρετε γρ τὸ παρν πρτον, γίγνεται.  νυν δύναμιν μεγάλην κενος χων ν Θρκ διατρίβει, κα μεταπέμπεται πολλήν, ς φασιν ο παρόντες, π Μακεδονίας κα Θετταλίας. ἐὰν ον περιμείνας τος τησίας π Βυζάντιον λθν πολιορκ, πρτον μν οεσθε τος Βυζαντίους μενεν π τς νοίας τς ατς σπερ νν, κα οτε παρακαλεν μς οτε βοηθεν ατος ξιώσειν;  γ μν οκ οομαι, λλ κα ε τισι μλλον πιστοσιν μν, κα τούτους εσφρήσεσθαι μλλον ’κείν παραδώσειν τν πόλιν, ν περ μ φθάσ λαβν ατούς. οκον μν μν μ δυναμένων νθένδ’ ναπλεσαι, κε δ μηδεμις παρχούσης τοίμου βοηθείας, οδν ατος πολωλέναι κωλύσει. ν Δία, κακοδαιμονσι γρ νθρωποι κα περβάλλουσιν νοίᾳ. πάνυ γε, λλ’ μως ατος δε σς εναι· συμφέρει γρ τ πόλει. κα μν οδ’ κενό γε δλόν στιν μν, ς π Χερρόνησον οχ ξει·
Μετάφραση
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ασκήσεις
 • Γίγνεται, συμφέρει, παραδώσειν, δυναμένων: χρονική αντικατάσταση
 • Παραδώσειν: να κλιθεί ο ενεστώτας σε όλες τις εγλίσεις.

8. Δημοσθένης : περί ειρήνης 2-3

Δυσκόλου δ’ ντος φύσει κα χαλεπο τοβουλεύεσθαι, τι πολλ χαλεπώτερον μες ατ πεποιήκατ’, νδρες θηναοι· ο μν γρ λλοι πάντες νθρωποι πρ τν πραγμάτων εἰώθασι χρσθαι τ βουλεύεσθαι, μες δ μετ τ πράγματα. κ δ τούτου συμβαίνει παρ πάντα τν χρόνον ν οδ’ γώ, τν μν ος ν μάρτητ’ πιτιμντα εδοκιμεν κα δοκεν ε λέγειν, τ δ πράγματα κα περ ν βουλεύεσθ’ κφεύγειν μς. ο μν λλ καίπερ τούτων οτως χόντων οομαι κα πεπεικς μαυτν νέστηκα, ν θελήσητε το θορυβεν κα φιλονικεν ποστάντες κούειν,ς πρ πόλεως βουλευομένοις κα τηλικούτων πραγμάτων προσήκει, ξειν κα λέγειν κα συμβουλεύειν δι’ ν κα τ παρόντ’ σται βελτίω κα τ προειμένα σωθήσεται.

Μετάφραση  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ασκήσεις
 • Αποστάντες: γραμματική αναγνώριση, και να γράψετε το β ενικό και β πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα και αορίστου
 • Έξειν, λέγειν, συμβουλεύειν: χρονική αντικατάσταση
 • Όντος : να κλιθεί η μετοχή στο γένος που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς
9.Λυσίας: δήμου καταλύσεως απολογία  15-17

 τι τοίνυν, νδρες δικασταί, κα κ τν λλων τν μο πεπραγμένων ξιον σκέψασθαι. γ γρ τοιοτον μαυτν ν τας τς πόλεως συμφορας παρέσχον στε, ε πάντες τν ατν γνώμην σχον μοί, μηδένα ν μν μηδεμι χρήσασθαι συμφορ. π’ μο γρ ν τ λιγαρχίᾳ οτε παχθες οδες φανήσεται, οτε τν χθρν οδες τετιμωρημένος, οτε τν φίλων ε πεπονθώς  (κα τοτο μν οκ ξιον θαυμάζειν· ε μν γρ ποιεν ν κείνῳ τ χρόν χαλεπν ν, ξαμαρτάνειν δ τ βουλομέν ῥᾴδιον). ο τοίνυν οδ’ ες τν κατάλογον θηναίων καταλέξας οδένα φανήσομαι, οδ δίαιταν καταδιαιτησάμενος οδενός, οδ πλουσιώτερος κ τν μετέρων γεγονς συμφορν. καίτοι ε τος τν γεγενημένων κακν ατίοις ργίζεσθε, εκς κα τος μηδν μαρτηκότας βελτίους φ’ μν νομίζεσθαι. κα μν δή, νδρες δικασταί, μεγίστην γομαι περ μαυτο τ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. στις γρ τότε οδν ξήμαρτον οτω πολλς δεδομένης ξουσίας, που νν σφόδρα προθυμηθήσομαι χρηστς εναι, ε εδς τι, ἐὰν δικ, παραχρμα δώσω δίκην.
Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Ασκήσεις
 • Εξήμαρτον: εγκλιτική αντικατάσταση στο β πληθ, πρόσωπο του ίδιου χρόνου.
 • Εάν αδικώ παραχρημα δώσω δίκην: να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να το μετατρέψετε και στα άλλα είδη

10. Λυσίας: Επιτάφιος 4-5

μαζόνες γρ ρεως μν τ παλαιν σαν θυγατέρες, οκοσαι [δ] παρ τν Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μν πλισμέναι σιδήρ τν περ ατάς, πρται δ τν πάντων φ’ ππους ναβσαι, ος νελπίστως δι’ πειρίαν τν ναντίων ρουν μν τος φεύγοντας, πέλειπον δ τος διώκοντας· νομίζοντο δ δι τν εψυχίαν μλλον νδρες δι τν φύσιν γυνακες· πλέον γρ δόκουν τν νδρν τας ψυχας διαφέρειν τας δέαις λλείπειν. ρχουσαι δ πολλν θνν, κα ργ μν τος περ ατς καταδεδουλωμέναι, λόγ δ περ τσδε τς χώρας κούουσαι κλέος μέγα, πολλς δόξης κα μεγάλης λπίδος χάριν παραλαβοσαι τ μαχιμώτατα τν θνν στράτευσαν π τήνδε τν πόλιν. τυχοσαι δ’ γαθν νδρν μοίας κτήσαντο τς ψυχς τ φύσει, κα ναντίαν τν δόξαν τς προτέρας λαβοσαι μλλον κ τν κινδύνων κ τν σωμάτων δοξαν εναι γυνακες.

Μετάφραση
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ασκήσεις
Απέλειπον: να αναγνωριστεί  και να γίνει χρονική αντικατάσταση
Αναβασαι: χρονική αντικατάσταση
Μάλλον, μέγα: να γραφούν και οι άλλοι βαθμοί 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου