Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

λατινικά β λυκείου . διαγώνισμα κείμενα 1-4


Κείμενα 1-4  


1] Να μεταφραστούν τα αποσπάματα:  [μον 40]
Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant […]
Repente, Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus , Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.
Epistulae plenae querelarum sunt.  Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.
Sed  venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat.
2]    Να  συμπληρωθούν οι τύποι του  sum στις φράσεις :[ μον 12]
a)      Tu poeta……..
b)      Vos poetae…..
c)       Ego poeta…..
d)      Ille poeta….
e)      Nos peotae …..
f)       Illi poetae …,,
3] Αντωνυμίες. [μον 9]
a)      Να κλιθεί το πρώτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας σε ενικό και πληθυντικό.
b)      Να κλιθεί το αρσενικό γένος της αντωνυμίας ille illa- illud και στους δύο αριθμούς.
c)       Να κλιθεί το θηλυκό γένος της αντωνυμίας is- ea- id  και στους δύο αριθμούς .

4] Να μεταφερθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι του ενεστώτα στον παρατατικό [μον 9]
Videt

portant

desiderat

Sumus

sunt

Fundatis

Habent

adligo

deles


5] Να κλιθούν τα ουσιαστικά :  filius, bellum, filia και στους δύο αριθμούς [μον 15]
6]  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. [μον 15]

Σύνολο:          /100          /20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου