Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Λατινικά β λυκείου. Διαγώνισμα Κείμενα 13-14


 Διαγώνισμα.  Κείμενα 13-14

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius , timorem concepit nomenque eius audire cupivit. [..]. Cassius servos inclamavit et de homine  eos interrogavit. Illi neminen viderant.
Ob repentinum monstrum terror amimos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit , eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit.
1.Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα [μον 40]
2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις[ μον 4]
3.Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων.[μον 6]
a.       Cum repente apparuit ei species horrenda
b.      Quem simul aspexit Cassius

4.Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. [μον 5]
timorem

exercitus

millitum

animum

terror

effigiei

stellarum

statu

ratione

modo


5.Ingentis magnitudinis Να κλιθεί η συνεκφορά στον αριθμό που βρίσκεται [μον 5 ]
6.Neminem Να κλιθεί η αντωνυμία και στα 3 γένη[μον15]
7. Επίθετο Similem [ μον 15]

Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Γενική ενικούΑφαιρετική ενικούΑιτιατική πληθυντ.Κλητική πληθυντ.
8. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων aspexit, misit , apparuit, disputavit [μον 10]
Σύνολο         /100             /20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου