Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Λατινικά β΄λυκείου. Διαγώνισμα κείμενα 15- 16


Κείμενα 15-16

Dux Arverrnorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII [septuaginta quattuor] ad Caesarem referuntur.  Magnus numerus  hostium capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates  discedunt. Postero die ad Caesarem  legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes produci. Ipse pro castris consedit; eo duces producuntur. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur.
Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines  atque effeminantur.

1]Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα [μον 40]
2] Συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων λέξεων [μον 16]
 3]Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των αποσπασμάτων. [μον 10]
 4]Να γραφεί η ίδια πτώση των παρακάτω ουσιαστικών στον άλλο αριθμό [μον10]
Hostium

Usus

Duces

Ephippiorum

Mercatoribus

Civitates

principes

Proeliis

Castris

Die


5]Να κλιθεί η συνεκφορά res turpis et iners [μον 6]
6]Capitur ,habetur ,mittuntur, proeliantur : να κλιθούν στο χρόνο που βρίσκονται  [μον 12]
7] Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων: discedunt, consedit  [μον 6]
Σύνολο    /100,        /20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου