Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Λατινικά β΄λυκείου. Διαγώνισμα. Κείμενα 19-20


 Κείμενα  19-20

Socii eius deprehensi sunt et in carcere stragulati sunt. Ab Antonio altero consule Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus interfectus est.  Gaius Sallustius tradit multos etiam milites Romanos  in eadem cruentissima pugna occissos esse, multos autem graviter vulneratos esse.  
Claudius quiquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabilis quodan casu, exclusus ab insidiatoribus Caligulae recesserat in dietam, cui  nomen est Hermaeum. Poulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit.
1]Να μεταφραστεί το κείμενο [Μον 40]
2]Να γραφεί η ίδια πτώση των παρακάτω ουσιαστικών στον άλλο αριθμό[Μον 6]
Socii

Insidiatoribus

Aetatis

Proelio

Carcere

Rumore

Exercitu

Nomen

Casu

Foribus

Milites

Pedes


3]Να γίνει χρονική αντικατάσταση: cepit, interfectus  est  και να κλιθούν στον ενεστώτα και το μέλλοντα στη φωνή που είναι. [Μον 12]
4]Να κλιθούν οι αντωνυμίες ipse, cui, eadem στο γένος που βρίσκονται και στους δύο αριθμούς [Μον 6]
5]Να κλιθούν οι συνεκφορές: altero conlule, mirabili quodam casu[Μον 12]
6]Να κλιθεί discurrens η μετοχή και στα 3 γένη[ Μον 9]
7] Συντακτικές παρατηρήσεις
         i.            Συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων λέξεων[Μον 12]
       ii.            Discurrens miles pedes eius animadvertit .  Να μετατραπεί η σύνταξη της πρότασης από ενεργητική σε παθητική [Μον 3]


Σύνολο         /100,     /20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου