Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Διαγώνισμα λατινικών γ' λυκείου κείμενα 21-25. Αρχικοί χρόνοι- Αντωνυμίες


Κείμενα 21-25.  Διαγώνισμα στους αρχικούς χρόνους και τις αντωνυμίες.

1] Αρχικοί χρόνοι.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. μον 40 χ 2= 80
Ενεστώτας
Παρακείμενος
Σουπίνο
Απαρέμφατο  ενεστώτα
Συζυγία
decerpo
indignor
caveo
abeo
conduco
venio
nolo
interimo
sum
volo
cohibeo
scio
fio
sumo
respondeo
do
redeo
cognosco
depono
recipio
ascendo
accipio
sequor
ago
facio
adfero
everto
oro
credo
consulo
appendo
prorumpo
quaero
confido
traho
tutor
impono
mentior
paro
sentio

2] Αντωνυμίες. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  μον 20 χ1= 20
Αντωνυμία
Ζητούμενος τύπος
Απάντηση
Qui- quae-quod
Ονομαστική πληθυντ. ουδέτ

           »
Αιτιατική ενικού  αρσενικό

Hic – haec-hoc
Αφαιρετ. Ενικού αρσενικό

           »
Αιτιατική ενικού  αρσενικό

Quis-quid
Ονομαστ. Ενικού θηλυκό

            »
Ονομαστ. Πληθυντ. ουδέτ

Ipse- ipsa- ipsum
Γενική ενικού θηλυκό

              »
Ονομαστ. Πληθ  ουδέτ

Se
Δοτική πληθυντικού

»
Γενική ενικού

Ille-illa-illud
Αιτιατική ενικού θηλυκό

          »
Ονομαστ. Πληθυντ. αρσεν

Quidam -quaedam - quoddam
Αιτιατική ενικού αρσενικό

                     »
Αιτιατική πληθυντ. θηλυκό

Tu
Αφαιρετική ενικού

»
Δοτική πληθυντικού

Tuus- tua-tuum
Αιτιατική ενικού θηλυκό

              »
Δοτική πληθυντ. αρσενικό

nemo
   "
Δοτική ενικού αρσενικό
 αιτιατική πληθ αρσενικό 


Βαθμός:       /100,    /20.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου