Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Λατινικά γ' λυκείου. Διαγώνισμα. Κείμενα 21-25


Λατινικά γ λυκείου. Κείμενα 21-25. Διαγώνισμα

Να  μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα [ μον 30]
“Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit?”Homo es impudens. Ego cum te quaererem , ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipso non credis?”
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter veientenam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus.
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in patribus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus naven; Aria milites orabat ut simul improneretur.
Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam , quae nimia vobis est, deponite. Neminem crediteritis patriae consulturum esse , nisi vos ipsi patriae consulueritis.
Γραμματική
1]Να συμπληρώσετε τους ζητούμενους τύπους.[μον 10]
Vis :  γ΄ενικό και β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
Nolite: α΄πληθυντικό και β ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
Credidi  β ενικό πρόσωπο υποτακτ ενεστ΄.  Β ενικό προστακτική ενεστώτα
Responderit: γ ενικό οριστικής παρατατικού και β ενικό υποτακτικής υπερσυντελικού
Fuerat : γ ενικό υποτακτική μέλλοντα. Απαρέμφατο παρακειμένου.

2] Neminem :Να κλιθεί η αντωνυμία και στα τρία γένη  και στους δύο αριθμούς.[μον10]
Συντακτικό
1]Homo es impudens : να μεταφερθεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση :Nasica responderit [μον5]
2]Να μεταφερθούν οι προτάσεις  στην παθητική φωνή[μον8]
Ego non cognosco vocem tuam?Aria milites orabat
3]Να εντοπιστούν οι απαγορεύσεις στο παρακάτω απόσπασμα και να δηλωθεί η κάθε μια με τον άλλο τρόπο.[μον12]
Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam , quae nimia vobis est, deponite. Neminem crediteritis patriae consulturum esse , nisi vos ipsi patriae consulueritis.
4] Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις [μον10]
Occiso Scriboniano
Veientenam praedam non aequo iure divisam

5] Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. [μον15]

Σύνολο        /100,        /20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου